งานสัมมนาวิชาการ และงานเปิดตัว บริษัท เว็ท ซินโนว่า จำกัด

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2020 ณ โรงแรม Conrad Bangkok

ในหัวเรื่อง Microcyn Technology: The New Disruptive in Veterinary Medicine with Patented Performance Stabilized Hypochlorous acid – เทคโนโลยีที่จะมาปฏิวัติวงการสัตวแพทย์

รวมวิทยากร 7 ท่าน ใน 7 หัวข้อที่หลากหลาย

  • 6 วิทยากรทางสัตวแพทย์ Pharmacology, Surgery, Dermatology, Feline Medicine, Ophthalmology และ Urology
    • โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์, ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์, อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ, ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร และ ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช
  • พิเศษด้านการตลาด: กลยุทธ์การตลาดในยุค COVID-19 สำหรับสัตวแพทย์
    • โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล